2014_07_20- Joyce-Ayumi Oki Tour

Oki Touring with Joyce and Ayumi
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 001 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 089 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 002 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 091
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 003 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 004 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 008 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 010
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 011 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 016 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 092 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 017
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 093 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 020 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 022 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 024
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 025 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 026 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 028 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 029
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 030 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 031 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 034 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 094
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 090 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 097 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 096 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 036
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 037 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 038 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 039 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 040
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 043 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 044 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 045 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 047
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 048 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 049 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 050 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 051
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 052 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 054 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 055 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 105
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 058 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 059 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 098 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 065
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 066 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 067 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 100 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 103
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 102 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 107 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 070 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 071
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 101 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 073 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 074 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 076
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 077 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 079 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 080 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 082
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 083 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 084 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 085 2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 087
2014 07 20- Joyce-Ayumi Oki Tour 088