2013_10_12- Oki Outreach Swt Potato Fest

Check out Kadena Town's Sweet Potato festival with Okinawa Outreach
Oki Outreach Sweet Potato Festival 001 Oki Outreach Sweet Potato Festival 002 Oki Outreach Sweet Potato Festival 003 Oki Outreach Sweet Potato Festival 004
Oki Outreach Sweet Potato Festival 005 Oki Outreach Sweet Potato Festival 006 Oki Outreach Sweet Potato Festival 007 Oki Outreach Sweet Potato Festival 008
Oki Outreach Sweet Potato Festival 009 Oki Outreach Sweet Potato Festival 010 Oki Outreach Sweet Potato Festival 012 Oki Outreach Sweet Potato Festival 014
Oki Outreach Sweet Potato Festival 015 Oki Outreach Sweet Potato Festival 016 Oki Outreach Sweet Potato Festival 017 Oki Outreach Sweet Potato Festival 018
Oki Outreach Sweet Potato Festival 019 Oki Outreach Sweet Potato Festival 020 Oki Outreach Sweet Potato Festival 021 Oki Outreach Sweet Potato Festival 022
Oki Outreach Sweet Potato Festival 023 Oki Outreach Sweet Potato Festival 024 Oki Outreach Sweet Potato Festival 025 Oki Outreach Sweet Potato Festival 026
Oki Outreach Sweet Potato Festival 027 Oki Outreach Sweet Potato Festival 028 Oki Outreach Sweet Potato Festival 029 Oki Outreach Sweet Potato Festival 030
Oki Outreach Sweet Potato Festival 031 Oki Outreach Sweet Potato Festival 032